Reglemente

  Statuten                   7.12.13        
  Sportreglement      7.12.13
  Anhang A   Reglement Kantonale Einzelmeisterschaft  7.12.13
  Anhang B   Reglement Kantonaler Einzelcup  7.12.13
  Anhang C   Reglement Kantonale Klubmeisterschaft  20.10.16
  Anhang D   Reglement Kantonaler Klubcup  16.02.18
  Anhang E   ASKV Klubausweis  19.02.19